Meseház Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde

 • létrehozva: 2016. 08. 17.
 • frissítve: 2017. 04. 21.

Móri Meseház Óvoda Cím: 8060 Mór, Szabadság tér 12.
Telefon: 22/407-129; 22/407-095
Fax: 22/407-095
E-mail: szab.teri.ovi@datatrans.hu ; szabtovi@office.mor.hu

Az intézmény vezetője: Schveighardtné Simon Gyöngyi óvodavezető
Óvodavezető-helyettes: Nagy Ibolya óvodapedagógus
Gyermekvédelmi felelős: Pisch Éva
Tagóvoda vezető: Förchécz Sándorné
 

 

Az óvoda alapítványa:

"MÓRI MESEHÁZ ÓVODÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY"
Adószám: 18502899-1-07
Számlaszám: 11600006-00000000-37087577 

Óvodánk szervezetileg önálló, részben önállóan gazdálkodó intézmény
Óvodánk, a város első óvodájának (1930) jogutódja, a jelenlegi épületben 1972-ben nyert elhelyezést. 6 csoportos, 2 csoportban német nemzetiségi nyelvi nevelés folyik. Valamennyi dolgozónk szakképzett, óvónőink több diplomával illetve speciális plusz képesítéssel rendelkeznek.

Az óvoda nevelési mottója:
"A kisgyermek amit hall,
elfelejti, amit lát már
inkább megjegyzi, de amiben
ő is részt vesz, az bizonyára
bevésődik az emlékezetébe."
(Kodály Zoltán)

Az óvodában folyó munka a nevelőtestület által készített saját program "Óvodai nevelés a külső világ tevékeny megismerésével" alapján történik. Az óvoda valamennyi dolgozójának feladata a ránk bízott gyermekek egyéni fejlettségékből kiindulva, egyéni fejlődési ütemüket figyelembe véve, önmegvalósítási szándékukat, gyermeki szabadságukat és jogaikat tiszteletben tartva, érzelmileg elfogadva formálni, alakítani. Kiegészítve és tiszteletben tartva a családi nevelést, a benne még jelenlévő hagyományokat erősítve nevelünk a mindennapi élettel a mindennapi életre.

Célunk:
- Az óvodáskorú gyermekek harmonikus fejlesztése a külső világ tevékeny megismerésén keresztül.
- A gyermekben a hagyományok és a természet iránti fogékonyság megalapozása.

További törekvésünk, hogy a közös cselekedetek folyamatában a gyermekben alapozódjanak meg azok a készségek, jártasságok, melyek képessé teszik az együttélésre, majd az iskolai életmód elfogadására.

A Fenntartó jóvoltából logopédus illetve pszichológus státusszal rendelkezünk. Az álláshelyeken szakemberek segítik a rászoruló gyermekek beszéd-illetve részképesség fejlesztését, és szülői igény alapján végzik a gyermekek pszichológiai terápiáját.  . Nagycsoportosainknak szülői igény alapján vallásos nevelés (római katolikus) is kérhető. 
Óvodánkban kettő munkaközösség működik, mely az óvónők továbbképzését segíti.
A város óvodái közül a legnagyobb játszóudvarral rendelkezünk. 

 

                      A Móri Meseház Óvoda Közzétételi listája

Közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) korm. rendelet 23-24. §-a alapján

 

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1.1. Óvodapedagógusok száma: 32 fő

1.2. Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel, 7 fő szakvizsgával is rendelkezik. Az alapképzettség melletti további végzettségek:

 • német nemzetiségi óvodapedagógus
 • közoktatási vezető
 • vezető óvodapedagógus
 • óvodamenedzser
 • nyelv-és beszédfejlesztő
 • fejlesztő pedagógus
 • angol speckoll.
 • népi játszóház-vezető
 • gyógytestnevelő
 • drámapedagógus
 • bábcsoport-vezető
 • környezeti nevelő
 • közlekedési szakreferens
 • logopédiai asszisztens
 • gyógypedagógiai asszisztens

1.3. Bölcsődei gondozónő: 1 fő

1.4. Dajka 16 fő, ebből szakképzettséggel rendelkező: 16 fő

       Pedagógiai asszisztens: 7 fő

       Óvodatitkár 1 fő

   2. Óvodai nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 01.-től augusztus 31.-ig tart.

Nyári időszak: június 01.-augusztus 31.

Az óvoda hétfőtől péntekig öt napos munkarenddel, egész évben folyamatosan működik.

Eltérő a munkarend, a gyermekek fogadásának rendje, ha az általános munkarend változik, illetve:

 • a nevelés nélküli munkanapokon / 5 nap /, melyről a szülőket 8 nappal előtte értesítjük.
 • Az iskolai őszi, téli, tavaszi, nyári szünet alatt ügyeletet tartunk, a szülők igényeit felmérve.

A nyári időszakban a településen működő óvoda zárva tartása alatt más településen működő tagintézményben vehető igénybe ügyelet. Erről a szülők kiértesítése 02. 15-ig megtörténik.

 

Napi nyitva tartási idő tagóvodánként változó:

Tagóvodák

Nyitva tartás

Meseház Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde Mór

6.00 - 17.00

Aranyalma Tagóvoda

6.30-17.00

Eszterlánc Tagóvoda

6.30 - 16.30

Napraforgó Tagóvoda

6.15 - 16.45

Etalon Sport Tagóvoda-Bölcsőde

7.00 - 16.00

Hétpettyes Tagóvoda

6.15 – 16.15 

 

3. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

Óvoda

Csoport-létszám (fő)

Csoport-létszám (fő)

Csoport-létszám (fő)

Csoport-létszám (fő)

Csoport-létszám (fő)

Csoport-létszám (fő)

 

Meseház Óvoda székhely

 

Süni: 24

 

Maci: 24

 

Napocska: 22

 

Méhecske: 23

 

Katica: 26

 

Pillangó: 22

 

Aranyalma Tagóvoda

 

Lepke: 26

 

Katica: 24

 

 

 

 

 

Eszterlánc Tagóvoda

 

Süni: 26

 

Katica: 27

 

Napocska: 26

 

 

 

Etalon Sport Tagóvoda-Bölcsőde

20 óvodás

2 bölcsődés

 

 

 

 

 

 

Hétpettyes Tagóvoda

 

26

 

 

 

 

 

 

Napraforgó Tagóvoda

 

Méhecske: 28

 

Süni: 24

 

 

 

 

4. Étkezési térítési díjak

Minden nevelési év elején, az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az aktuális étkezési térítési díjról, a kedvezmények igénybe vételének feltételeiről és lehetőségeiről.

2016-17ben normatív kedvezményben részesülők:

 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 100 %
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek 100 %
 • három vagy több gyermek a családban 100 %
 • gyermekvédelmi támogatásban részesülő 100 %
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság 100%
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentet, azaz nettó összegének 130 %-át 100 %

5. Az óvodai felvétel, átvétel rendje

Az intézménybe a gyermekek felvételi előjegyzés /beiratkozás/ alapján kerülhetnek.

A gyermekek előjegyzése minden évben a fenntartó által meghatározott időben történik. A beiratkozáshoz szükségesek a szülők és a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumok.

A szülő írásban értesítést kap a gyermek felvételével kapcsolatos döntésről.(felvétel-elutasítás).

A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a felvételről az óvoda vezetője dönt.

Az intézmény felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden 3 éves és idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Óvodánkban Nagyvelegen működik egységes óvoda-bölcsőde csoport. Ezekbe a csoportokba a 3 éves óvodások mellett 5 fő 2. életévét betöltött gyermek felvételére van lehetőségünk.

A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha:

 • egészségét orvos, az érkezése előtt igazolja

Intézményünk a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását vállalni tudja, Alapító Okiratunkban meghatározott esetekben. Sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat által kiállított szakvélemény ismeretében mérlegeljük az integráció lehetőségét, tervezzük meg az integrációs folyamatot.

A gyermekek óvodába, járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja az óvodapedagógusok, és a szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek fejlettségének megfelelően, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével.

 

6. Óvodánk hagyományos ünnepei és egyéb rendezvényei

Óvodánk elsősorban a szülők, a családok felé nyitott, így több közös rendezvényünk is van. Kölcsönösen számíthatunk egymásra. Az óvoda egyéni arculatának kialakításában nagy jelentősége van az ünnepeknek, egyéb rendezvényeknek, melyek tagóvodánként igen változatosak.

Minden tagóvodában megrendezésre kerül:

TANÉVNYITÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Szülők és óvoda közös programja

 

MIKULÁS

Csoportos ünnep, ajándékozás.

 

ADVENT

A készülődés, várakozás ünnepe a csoportokban.

Gyertyagyújtás, ünnepi előkészületek, karácsonyi játszóházak.

KARÁCSONY

Cél az ünnepvárás, karácsonyi hangulat megteremtése.

 

FARSANG

Maskarás dínom-dánom

 

NYÍLT NAPOK

Óvodánkba járó gyermekek hozzátartozóinak, illetve leendő óvodásoknak ismerkedés az intézménnyel

NAGYCSOPORTOSOK HÉTPRÓBÁJA

A móri Wekerle Szabadidő Központban a tagóvodák 5 éveseinek részvételével vidám, mozgásos próbatételek délelőttje.

MÁRCIUS 15.

Megemlékezés, különféle játéktémák, pl.: lovacskázás, huszárjátékok. Látogatás az 1848-as Emlékműhöz.

HÚSVÉT

A locsolkodás, piros tojás ajándékozás napja.

 

TAVASZKÖSZÖNTŐ

A tavasz köszöntése

FÖLD NAPJA

 

Földünk védelmének fontossága, környezettudatos magatartás erősítése

Április 22.

ANYÁK NAPJA

Az édesanyák, nagymamák meghívásával meghitt hangulat kialakítására törekszünk.

GYEREKHÉT

 

Vidám, felhőtlen, szórakoztató hét szervezése a gyermekek részére. Meglepetéssel, változatos programok biztosításával.

NAGYCSOPORTOSOK BÚCSÚZTATÁSA

Az iskolába menőktől búcsúzkodunk, de ez nem érzelgős, szentimentális búcsú, hanem annak az örömnek, büszkeségnek kifejezése, hogy „lám, már mekkorák vagyunk”.

TANÉVZÁRÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET

Szülők és óvoda közös programja

 

      Az óvoda kirándulásai

 • Minden évszakban kirándulás a közeli hegyekbe, tanyákra
 • A hazai táj szépségeinek felfedeztetése, megismertetése gyermekeinkkel

      Az óvoda egyéb rendezvényei:

 • Szakmai napok más óvodákkal, szülők-nevelők bálja, óvodaszépítő délután, a gyermekek születésnapjának megünneplése, hulladékgyűjtés
Dokumentumok: 
CsatolmányMéret
PDF ikon Pedagógiai program1.49 MB
PDF ikon SzMSz256.06 KB
PDF ikon Házirend506.9 KB